Primavera Europea

Castellano · Valencià / Català · Galego · Euskara · Aragonés · Asturianu · Aranés · English
Firma

POR UNA EUROPA D'AS PRESONAS

Costruyir a Europa d'as Presonas ye posible.

Ta ixo, dende o Sur d'Europa queremos rematar con os retalles e que bosen os respondables d'ista gran estafa. Imposato por una elite politica y economica, l'austerizidio empobrexe á millons de presonas y empoteca o futuro d'as chenerazions esdebenideras. Ista Europa d'a Troika ye cada begata más desigual e insustenible, e mena, por esgrazia, á que cada bez más chen pierda a confitanza en o proyeuto europeyo.

En o Estato español se bibe de traza encara más cretica ista nefasta dinamica con o drama d'o paro, a esclusión sozial u a pobreza enerchetica, asinas como os bergoñosos casos de corrompizión. Antimás, dende o reparo d'a Costituzión Española de 2011, se prioriza o perpago d'a deuta antis que no cualque imbersión sozial y ecolochica. Ta forro, asistimos tamién á ra tornada ta un Estato zentralista e autoritario, que adota as suyas dezisions en os libels más alexatos posibles d'a ziudadanía, refusando a suya plurinazionalidá e retallando democrazia e autogubierno.

Manimenos, en un mundo globalizato e interdependién, nunca no ebanos amenestato tanto á Europa. De feito, a Unión Europeya ye uno d'os espazios clau ta luitar cuentra ras grans corporazions e os mercatos finanziers, o cambeo climatico e os populismos xenofobos y escluyens.

Por ixo no nos conformamos e pasamos á l'ofensiba. Como ziudadanía, queremos reimbentar Europa dende a solidaridá, a democrazia e a sustenibilidá. Queremos recuperar a nuestra sobiranía politica y exerzer-la á libel supranazional ta consensuar un nuebo orizón de bida dina e responsable. Queremos aportar respuestas baleras ta ra mayoría d'as presonas concordes con os limites d'o Planeta.

Semos a Europa d'as presonas que aiman o suyo entorno e quieren sustenibilidá e solidaridá ta güei e maitín, en os países d'o Norte e d'o Sur. Semos a Europa d'os pueblos que quieren compartir balors, cooperar ta prosperar e conchugar a dibersidá lingüistica, cultural en un proyeuto común de dinidá, paz e bienestar.

Dende a firme boluntá democratica, a esfensa d'os dreitos e libertaz, a dinidá d'as presonas e os pueblos, a chustizia sozial e ambiental, imos á cooperar ta fer posible una PRIMABERA EUROPEYA.

#RESCATEMOSPERSONAS

Imos a rescatar presonas. Ta ixo queremos politicas dotatas d'imbersions ta ra creyazión d'emplego en una economía á o serbizio d'as presonas e respetuosa con o meyo ambién. Apostamos por a toleranzia zero cuentra a corrompizión, o frau, a fuyita fiscal e os paradisos fiscals.

#DEMOCRAZIAREYAL

Queremos ubrir un nuebo prozeso costituyén europeyo enta una Europa d'as Presonas e d'os Pueblos más democratica e trasparén. Queremos más poder ta o Parlamento Europeyo, a istituzión con más lechitimidá ziudadana drento d'as istituzions europeyas. Queremos trasparenzia en o funzionamiento d'a UE, e que siga á o serbizio d'a ziudadanía.

#SOLIDARIDÁ

Reclamamos una nueba Carta d'os Dreitos Sozials ta guarenziar educazión, sanidá, chustizia e meyo ambién ta todas/toz, encluyitas as presonas migrans. Priorizamos a luita cuentra ra pobreza e a esclusión sozial e demandamos a obredura d'un debate europeyo sobre a renda basica de ziudadanía.

#EUROPADEOSPUEBLOS

Rebendicamos a Europa d'os Pueblos, e o refirme e respeto d'a UE á ra suya dibersidá nazional, cultural e lingüistica, encluyindo-bi as minorías e nazions sin Estato. Rebutamos o retalle á ra suya autonomía e prozesos de dezisión democraticos e reclamamos a partezipazión reyal y efeutiba d'as unidaz subestatals en a presa de dezisions europeyas, con espezial atenzión á ras Rechions Europeyas Ultraperifeficas, dotando-las d'a suya propia zercuscrizión eleutoral.

#DREITOS

Rebendicamos un espazio de libertá e seguridá ta todas as presonas, libre de descriminazión, razismo e xenofobia. Güei queremos esfender e conquistar a igualdá de dreitos t'as mullers e os amarguinatos, sigan LGTB+, prseonas mayors, con dibersidá funzional, ez. A Europa que queremos esfende tamién os dreitos dichitals, a neutralidá e a pribazidá d'o rete.

#ECONOMÍABERDA

Apostamos por a transizión ecolochica d'a economía (New Deal Berde) enta atro modelo produtibo e de consumo basato en a economía sozial, sustenible e d'o bien común, ye dizir, una prosperidá compartita. Finanziaremos a creyazión d'emplegos berdes e dezens, antimás d'I+D+i, con un reparo fiscal que tase, antis que no pas atra cosa, os recursos e os capitals.

#CHÓBENSCONFUTURO

Una Europa que dé respuesta e orizons de futuro á ras usmas bitals d'a suya chenerazión millor parata e no la condene á ra diaspora, que dé soluzions á o drama d'o paro chobenil con una dotazión de fondos sufiziens ta ra Guarenzia Chobenil Europeya e as politicas d'emanzipazión.

#NODEBEMOSNOBOSAMOS

Desichimos una auditoría publica e ziudadana d'a deuta, que premita preziar a parte ilechimita d'ísta e rebute o suyo bosamiento. Luitamos por una nueba gubernanza economica d'a UE, a democratizazión d'o Banco Zentral Europeyo e una armonizazión fiscal europeya. Proposamos una tasa á ras transazions finanzieras internazionals ta pribar a especulazión e finanziar a solidaridá internazional.

#EUROPASUSTENIBLE

Proposamos un nuebo modelo enerchetico europeyo, libre d'enerchías fósils e nucleyar, sin de fracking e alazetato en as enerchías renobables e l'autosufizienzia. Luitamos por una Europa á l'abanguarda cuentra o cambeo climatico, guarenziador d'o respeto á ra biodibersidá, o bienestar animal, a nueba cultura de l'augua e con politicas agricolas e pesqueras ambientalmén e sozial chustas.

#FRATERNIDÁGLOBAL

Queremos combertir a UE en una boz internazional fuerte e unitaria en a esfensa d'a solidaridá, a libertá e os dreitos umanos, a rematanza d'a pobreza e a dinificazión d'a migrazión interna y esterna. Debemos achiquir o gasto melitar e promober a seguridá umana e a promozión d'a paz.


Primavera Europea es una iniciativa conjunta de

Coalició Compromís EQUO Chunta Aragonesista Democracia Participativa Por un mundo más justo Partido Castellano Coalición Caballas Coalición Caballas